Een thuis voor iedereen

Met het beleidsplan voor de komende jaren willen we op een realistische manier de vele uitdagingen aangaan. Tegelijkertijd willen wij ervoor zorgen dat we als gemeente blijven groeien en dat het uitgebreide dienstenaanbod waarop u dag in dag uit beroep kan doen intact blijft.

Maximale kansen voor iedereen

Beveren wil een sociale gemeente zijn waar iedereen maximale kansen krijgt. Ons zorgbeleid is geconcretiseerd in het lokaal sociaal beleidsplan dat werd opgestart in 2008, en dat stelt dat iedereen recht heeft op een menswaardig leven. Rode draad hierbij is de samenwerking tussen lokale overheid en privé-initiatieven.

Wij bouwen de dienstverlening verder uit naar groepen met een verhoogd risico op zorg zoals senioren, alleenstaanden en alleenstaande ouders, personen met een handicap en allochtonen. Zo willen we armoede of vereenzaming geen kans geven.

We streven naar een beleid dat gericht is op sociale insluiting en kwalitatieve zorg op maat van alle inwoners. Het is evident dat deze zorg en steun terecht komen bij diegenen die er nood aan en recht op hebben.

Een Beveren voor alle leeftijden

Wij ijveren voor een gemeente waar iedereen zich thuis voelt. Met een doordacht beleid zorgen we dat u in Beveren kan blijven van wieg tot graf.

Kinderopvang
Wij blijven voorzien in voldoende lokale, betaalbare kinderopvangmogelijkheden. Zo verzekeren we niet alleen opvang voor de kinderen, maar geven we ook ouders de kans om gezin, zorg en werk beter te combineren. Het is belangrijk om betaalbare en goede kinderopvang te voorzien in elke deelgemeente, waarbij het aanbod afgestemd wordt op de te verwachten vraag.

Onderwijs
Beveren is een echte onderwijsgemeente met een uitgebreid aanbod. Ook de gemeente zelf is hier een belangrijke speler met 7 basisscholen en een technisch instituut. Wij vinden het belangrijk om het onderwijsaanbod in onze gemeente te blijven inrichten, ondersteunen en stimuleren.  Scholen voeden kinderen en jongeren ook op tot sociaalvaardige, emotioneel evenwichtige en verantwoordelijke burgers met een breed scala van interesses en competenties. Zo worden zij opgeleid tot de volwassenen van de toekomst die hun verantwoordelijkheid durven te nemen.

Als verantwoordelijke voor het gemeentelijke onderwijsnet moeten we erop toezien dat de infrastructuur van het onderwijs wordt aangepast aan de noden van het hedendaagse onderwijs. Zo moeten de containerklassen vervangen worden door volwaardige klaslokalen.

Jeugd
Beveren kent een bloeiend jeugdverenigingsleven dat gesteund is op de vrijwillige inzet van vele jonge mensen. Het jeugdbeleid wil deze initiatieven ondersteunen en aanmoedigen zonder dat de lokale overheid daarbij zelf een rol als actor opeist of speelt. De voorbije jaren werden heel wat initiatieven ontwikkeld. Die willen we bestendigen en verder uitbouwen. Wij willen ook de oprichting van een kindergemeenteraad stimuleren. Wij onderkennen de nood aan een extra fuifzaal die geen overlast biedt aan de omgeving, niet te duur is en voldoet aan alle veiligheidsnormen. De eerdere piste voor een grootschalige fuifzaal in het oude zwembad wordt verlaten. Er wordt gezocht naar andere alternatieven.

Senioren
We zijn ervan overtuigd dat senioren best zo lang mogelijk in hun eigen woning kunnen blijven wonen. De basisvoorwaarde om de overstap naar een woonzorgcentrum zo lang mogelijk uit te stellen is aangepaste huisvesting. Daarnaast moet er gezorgd worden voor een maximale mantelzorg. Alle gebieden van mantelzorg en eerstelijnszorg dienen meer aandacht te krijgen en wachtlijsten afbouwen is een prioriteit. De geografische spreiding van de voorzieningen voor senioren moet geoptimaliseerd worden. Voor de woonzorgcentra Sint-Elisabeth en De Linde is er dringend nood aan actie.

Door een dynamisch en inclusief seniorenbeleid willen we er voor zorgen dat deze mensen actief blijven binnen hun lokale gemeenschap: actieve senioren zijn immers onmiskenbaar een meerwaarde voor de gemeente.

...waar bouwen en wonen betaalbaar blijft

Wij willen erover waken dat in Beveren het bouwen en wonen mogelijk en betaalbaar blijft, ook voor lagere inkomens, voor jonge gezinnen en voor alleenstaanden. Dat doen we door maximale inspanningen te leveren inzake sociale woningen (bouw en verhuur), de realisatie van gemeentelijke verkavelingen en de samenwerking met privé verkavelaars.

Wij kiezen daarbij voor kwalitatieve verkavelingen, met ruimte voor verschillende soorten woningen en voldoende groen, ontmoetingsruimte en speelruimte. Ook bestaande wijken willen we opwaarderen en aantrekkelijker maken.

Ook de woonkwaliteit is voor ons belangrijk. Via gerichte premies helpen we inwoners om hun wooncomfort te verbeteren. We gaan ook na of we in de gemeente zones kunnen afbakenen waar we extra stimulansen kunnen geven. Leegstand en verkrotting pakken we stevig aan.

...waar altijd iets te doen is

In onze maatschappij neemt vrije tijd een steeds belangrijkere rol in. Iedereen vult dit in op zijn manier. Het verenigingsleven vormt vaak de spil van het vrijetijdsgebeuren. De vele socio-culturele verenigingen, jeugd- of sportverenigingen die in Beveren werkzaam zijn, zijn voor veel inwoners het ontmoetingsforum bij uitstek. Bovendien worden zij vaak draaiende gehouden door een (uitgebreide) groep van vrijwilligers. Daarom zijn de verenigingen het cement en het hart van onze gemeenschap. Hen blijvend ondersteunen, zien we dan ook als een van de hoofdtaken op het vlak van ontspanning. Daarom blijven we investeren in de nodige infrastructuur en behouden wij het ruime gemeentelijk aanbod op het vlak van cultuur en sport.

Wij willen ook onze gemeente toeristisch meer op de kaart zetten. Daarbij richten we het vizier in de eerste plaats heel uitdrukkelijk naar het poldergebied in het noorden van onze gemeente. De laatste decennia zijn daar voor duizenden hectare prachtige landbouwgronden ingenomen door haven, industrie en natuurcompensatiegebieden. De overblijvende landbouwgebieden en de nieuw aangelegde natuurcompensatiegebieden kunnen voor de poldergemeenten Kieldrecht, Verrebroek en Kallo echter een meerwaarde betekenen.

...waar u zich vlot en veilig kan bewegen

Beveren heeft door haar ligging te kampen met specifieke mobiliteitsproblemen. De haven en Antwerpen vlakbij, de E34 en de E17 die onze gemeente doorkruisen... Het is een problematiek die de gemeente niet alleen kan aanpakken. Ook de scheiding van het havenverkeer en het lokaal verkeer in de polderdorpen moet op een hoger niveau aangepakt worden. Wij zullen initiatieven nemen om deze problemen blijvend onder de aandacht te brengen bij de hogere overheden en alternatieven voorstellen om tot een oplossing te komen. Het Waas mobiliteitsplan vormt daarbij onze leidraad.

Wij willen ook werk maken van kwaliteitsvolle en veilige fietsverbindingen. Zij worden bij voorrang voorzien in functie van woon-werkverkeer (ook van en naar de haven), schoolgaande jeugd en recreatief fietsverkeer.

Op het vlak van openbaar vervoer willen wij Beveren uitbouwen als een regionaal knooppunt. Cruciaal hierbij is dat de verbindingen via openbaar vervoer vanuit de polderdorpen geoptimaliseerd wordt.

Tonnagebeperkingen, eenrichtingsverkeer en diverse ingrepen rond snelheid en doorstroming zullen de leefbaarheid in de woonkernen vrijwaren en verbeteren. Wij hebben ook het opstellen van een duidelijk circulatieplan in samenspraak met de bedrijven, de buurtbewoners en de omliggende gemeenten uitdrukkelijk in het gemeentelijk mobiliteitsplan opgenomen.

...dat aandacht heeft voor ondernemers

Een studie van VOKA omschreef het centrum van Beveren als het beste winkeldorp van Vlaanderen. We willen dit succesverhaal verder blijven ondersteunen en verder ontwikkelen. Het is daarbij belangrijk om de juiste handelszaken en ondernemingen aan te trekken. Via een actief lokalisatiebeleid in samenwerking met handelsverenigingen willen we starters begeleiden naar de meest interessante plaatsen om een zaak te openen en zo leegstand aanpakken en voorkomen.

Wat KMO’s betreft, voeren we de verdere ontwikkeling uit van de zones Doornpark, Schaarbeek, Gasdam, Aven Ackers en Kruisstraat. Verder dienen zich ook een RUP zonevreemde bedrijven en een RUP zonevreemde detailhandel aan, en erkennen we de noodzaak aan een betere ontsluiting van de bedrijventerreinen.

Een gemeente moet een duurzaam land- en tuinbouwbeleid en een dynamisch plattelandsbeleid ontwikkelen. Dit vereist voldoende inspraak van de lokale land- en tuinbouwers in het beleid, correcte informatie en een duidelijk aanspreekpunt binnen de gemeente. Daarnaast zal de gemeente in voldoende open ruimte en rechtszekerheid voorzien. Hierin staat het respecteren van het agrarisch gebied als open en economische ruimte voor land- en tuinbouw voorop.

...dat de polderdorpen koestert

Onze polderdorpen hebben het de laatste decennia hard te verduren gehad. Wij willen de identiteit en de uitstraling van deze dorpen en hun omgeving verhogen. Dat is noodzakelijk om het draagvlak voor een goed functionerend verenigingsleven, onderwijs, middenstand … te bestendigen en verbeteren, en de leefbaarheid van deze dorpen te garanderen.

We zetten daarbij in op vier beleidsdomeinen: zorg voor het nog aanwezige erfgoed, scheiding van havenverkeer en lokaal verkeer, creëren van kwaliteitsvolle en betaalbare woonvoorzieningen en behouden en versterken  van het typische polderlandschap.

Het is daarbij belangrijk mee te geven dat de visie van het gemeentebestuur over de uitbreiding van de haven onveranderd blijft: de gehuchten Ouden Doel en Rapenburg moeten blijven, en de landbouwgronden in het gebied Muggenhoek en Nieuw Arenbergpolder West moeten behouden worden. Voor Doel bestelt de gemeente zelf een studie die moet uitmonden in een toekomstvisie voor deze plek.

...met voldoende open ruimte en groen

De open ruimte in onze gemeente staat al decennia onder druk. Ook de aantrekkingskracht van onze gemeente op gebied van wonen zet druk op de open ruimte.  Wij willen de resterende open ruimte zoveel mogelijk beschermen en behouden, en tegelijkertijd inspanningen doen om de ruimte kwalitatief in te richten.

Wanneer de mogelijkheid zich voordoet in de omgeving van Hof ter Saksen of Cortewalle kopen wij vrijkomende groene ruimte aan, zodat dit op termijn ‘een groene long’ wordt in Beveren. We stimuleren de aanleg van speelbossen die zich waar mogelijk tussen de woonwijken als groene longen ontplooien. Zo breiden we het bosareaal uit in het kader van het Vlaamse bosbeleid, creëren wij gegeerde speelruimte voor kinderen en jeugdbewegingen en voorzien wij groene rustpunten tussen de wijken zodat een volledige verstedelijking wordt voorkomen.

...dat inzet op duurzaamheid

Zorg dragen voor het milieu is een gedeelde verantwoordelijkheid. Zowel de gemeente als de inwoner heeft de plicht duurzaam om te springen met de omgeving. De gemeente heeft hier echter een voorbeeldfunctie te vervullen.  Daarom blijven we acties ondersteunen om de bevolking milieubewuster te maken en helpen we onze inwoners bij duurzaamheidsacties van de gemeente zelf en van andere overheden.

We trekken nieuwe gemeentelijke gebouwen op in duurzame materialen. Wij kiezen voor milieuverantwoorde aankopen. Wij baseren ons daarbij op de ecoscore en het verbruik inzake energie en water.

We behandelen afvalstromen op een esthetische en hygiënische manier door het introduceren van (semi-) ondergrondse afvalcontainers in gemeentelijke gebouwen. We moedigen het plaatsen hiervan ook aan bij privé-initiatieven (bv. appartementsgebouwen).

Wij willen inwoners financieel steunen wanneer zij energiebewust bouwen en gezamenlijke projecten van groene energie voor iedereen ondersteunen. Hierbij mogen de financieel zwakke inwoners niet vergeten worden. Voor hen is energie immers een nog schaarser goed. Uiteraard moet de gemeente zelf het goede voorbeeld geven, onder meer in haar eigen infrastructuur. Daarom willen we tegen 2020 komen tot een energiebesparing van 20% in de eigen gebouwen.

...dat dienstverlening centraal stelt

Om inwoners met hun gemeente in contact te brengen, is het noodzakelijk dat de gemeente dichtbij de inwoners staat. Wijkdiensten kunnen bepaalde dienstverlening beter verzorgen dan gecentraliseerde diensten. Waar mogelijk zullen we diensten in de deelgemeenten uitbreiden.

Inwoners mogen geen belemmeringen voelen wanneer zij met vragen of problemen bij hun gemeentebestuur aankloppen. Dit vereist ook bepaalde inspanningen in het kader van bereikbaarheid, openingsuren na de werkdag e.d.

Wij vinden dat u als inwoner ook zelf een rol te spelen hebt. Goed bestuur is er niet enkel voor de gemeenschap, maar ook van de gemeenschap én door de gemeenschap. Daarom focussen we sterk op communicatie en informatie, inspraak en participatie. We kiezen voor een transparante manier van samenwerken en een actieve openbaarheid van bestuur.

...waar het veilig is

Veiligheid is een recht dat niemand kan ontzegd worden. Vanuit een doordacht veiligheidsbeleid luisteren naar de problemen van onze inwoners en samen met hen zoeken naar geschikte oplossingen is onze uitgangsvisie.

Meer en beter blauw in de Beverse straten wordt ook de opdracht van de volgende jaren. Voldoende politiepatrouilles die 24 op 24 uur waakzaam zijn, wijkagenten die hun wijk ter harte nemen en een flexibel inzetbaar en duidelijk herkenbaar fietsteam moeten speerpunten blijven. De eventuele meerwaarde van gemotoriseerde politiebrigades wordt onderzocht.

 

De brandweer wil 24 op 24 uur, 7 dagen op 7 de snelst adequate hulp kunnen bieden. Rekening houdend met de risicoanalyse van het grondgebied heeft het bestuur al eerder beslist een bijkomende havenpost te bouwen. Deze post zal de klok rond bemand worden door minimaal 9 beroepskrachten. De brandweer van Beveren wordt zo een organisatie waarbij het aantal beroepspersoneelsleden sterk toeneemt. Toch zal Brandweer Beveren altijd een gemengd brandweerkorps zijn waarbij zowel beroepskrachten als vrijwilligers belangrijk zijn.

De wet op de civiele veiligheid brengt een grondige hervorming van de brandweer op gang. De brandweer van Beveren werkt in deze context samen met 6  andere brandweerkorpsen. Samen vormen ze de zone Waasland. De zone is momenteel een operationele prezone.  Ook de integratie van de voorposten Kieldrecht (België) en Nieuw-Namen (Nederland) staat op til: uit een grensoverschrijdende risicoanalyse blijkt dat beide posten apart te klein zijn om operationeel de snelste adequate hulp te kunnen leveren. Beide korpsen samen kunnen dit echter wel. Een traject om de posten te integreren in een nieuwe kazerne in Kieldrecht is uitgestippeld.

...dat blijft investeren in groei en welvaart

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste investeringsprojecten voor de komende jaren:

Projecten in uitvoering

 • bouw nieuwe brandweerkazerne
 • wegenwerken Ruiterstraat, Heirbaan
 • afwerking doortocht Haasdonk
 • aanleg parking Gildenhuis
 • renovatie jeugdcentrum Prosperpolder
 • inrichting recreatiezone Oud Arenberg (Kieldrecht)

 

Nieuwe projecten

 • uitbreiding bestaande kantine Yellow Blue Beveren
 • verbouwing sporthal/oud zwembad Beveren
 • uitbreiding school Kallo en school Lindenlaan
 • grondige renovatie kantine en kleedkamers voetbal Verrebroek
 • binneninrichting Hof ter Welle (erfgoedsite)
 • inrichting Texamsite Kieldrecht (nieuwe brandweerkazerne)
 • vernieuwing binneninrichting schouwburg CC Ter Vesten
 • masterplan OC Ermenrike Kieldrecht
 • wegenis- en rioleringswerken in Rijkstraat, Molenstraat, Merodestraat, Farnesestraat, Melselestraat, IJzerhand, Ciamberlanidreef, Klapperstraat, Spoorweglaan, Ropstraat, Snoeckstraat, Elzestraat, Fabriekstraat en L. Van Eepoelstraat
 • herinrichting N70 - doortocht Melsele
 • herinrichting N450 (1e fase)
 • fietspad langs het spoor
 • GTI - nieuwe schrijnwerkerij
 • aanleg en herstel van voetpaden
 • binneninrichting kasteel Hof ter Saksen
 • nieuwe huisvesting technische diensten (Doornpark)
 • renovatie en uitbreiding lokaal atletiek (sportzone Beveren
 • nieuwbouw kleuterschool Haasdonk
 • renovatie en uitbreiding school Melsele
 • Fort Liefkenshoek: bouw horecapunt en restauratie kruitmagazijn

De bouw van het nieuw politiegebouw en administratief centrum voor gemeente- en OCMW- diensten op het Gravenplein zal gefinancierd worden via het aangelegde investeringsfonds.

De volledige versie van de beleidsnota vindt u op onze website www.beveren.be.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.