Beveren is voor velen een aantrekkelijke gemeente om te wonen, zowel voor Beverenaars die in eigen
gemeente willen blijven wonen als voor mensen die dichtbij hun werk willen komen wonen. De
beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen en bouwgronden in Beveren staat daardoor voortdurend
onder druk. Vooral jonge gezinnen en alleenstaanden hebben het moeilijk om een betaalbare grond of woning
te verwerven.

Jong CD&V Beveren stelt zich evenwel positief op tegenover het gemeentelijk woonbeleid omdat het voor
jongeren perspectief biedt op het verwerven van een eigen woning. “Het bestuur wil er garant voor staan dat
jonge mensen die in onze gemeente opgegroeid zijn de mogelijkheid krijgen om in hun vertrouwde omgeving
een betaalbare woning te kunnen verwerven.”, zegt gemeenteraadslid Jeroen Verhulst. “De gemeente doet dit
onder andere door het aanbieden van bescheiden kavels op basis van een puntensysteem. Waarvan veel jonge
gezinnen intussen al van gebruik gemaakt hebben.”

Er klinkt de laatste jaren vaak kritiek over het bijkomend bouwen van appartementen en woongelegenheden,
maar tegelijkertijd is de vraag groter dan het aanbod. Jong CD&V Beveren erkent de problematiek, maar
begrijpt dat het bestuur continu moet zoeken naar een evenwicht. Gemeenteraadslid Laura Staut zegt:
“Voldoende aanbod van woongelegenheden is de enige manier om woningen betaalbaar te houden. Wanneer
de vraag groter is dan het aanbod, stijgen de prijzen te sterk om betaalbaar wonen in Beveren te blijven
garanderen. Zo wijst onder andere de populariteit van de verkaveling Vogelkerslaan erop dat dergelijke
projecten effectief bijdragen tot betaalbaar wonen voor jonge gezinnen.” “Ook de Gewestelijke Maatschappij
voor Huisvesting erkent de druk op sociale koop- en huurwoningen in Beveren.”, vult directielid David Van de
Vijver aan.

De plaats waar er extra woongelegenheden gebouwd worden, blijft een belangrijk aandachtspunt. Hoewel er
sinds de opmaak van het gewestplan geen open ruimte meer is aangesneden dat niet ingekleurd stond als
woonzone, is het wel noodzakelijk om te verdichten om zoveel mogelijk onze resterende open ruimte te
sparen. Jong CD&V Beveren is zeer tevreden met de beslissing van het gemeentebestuur om verschillende
woonuitbreidingsgebieden niet te ontwikkelen. Zo zullen de woonuitbreidingsgebieden Meersen Noord,
Gentstraat, Peerkenswegel en Kolkstraat in hun totaliteit niet ontwikkeld worden en worden grote delen van
de Ropstraat, Middenheide, Appelstraat, Burggravenhoek en Schuttershof gevrijwaard. “Ik dring er bij het
schepencollege op aan om het woonuitbreidingsgebied tussen de Haagstraat en Smisstraat in Vrasene grondig
bij te sturen. Door in te zetten op inbreiding groeit bovendien ook de nood aan openbaar groen en voldoende
speelruimte- en recreatiemogelijkheden voor kinderen en jongeren.”, aldus gemeenteraadslid Lien Van
Dooren.

Voor meer informatie:

Laura Staut Gemeenteraadslid Jeroen Verhulst Gemeenteraadslid
Lien Van Dooren Gemeenteraadslid Pieter-Jan Certyn Voorzitter Jong CD&V
David Van de Vijver Directielid GMH